ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2564  
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 9,169
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 37.73
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2564 ประเภท : XM  
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,402
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.56
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 1,746,506,820 48.60
2. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี. 409,677,100 11.40
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 188,361,449 5.24
4. SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 125,222,472 3.48
5. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 80,500,000 2.24
6. นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ 36,000,000 1.00
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 34,695,600 0.97
8. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 28,331,200 0.79
9. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 25,790,400 0.72
10. บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 24,114,589 0.67