รายได้รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการ
ขายและบริการ 2563
รายได้ตามรูปแบบ
การบริหาร 2563
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563
งบกำไรขาดทุนรวม
รายได้รวม 1,074.0 2,575.7 3,818.1 1,562.9
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 500.3 1,106.4 1,327.7 (105.4)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 482.6 777.4 97.6 (1,997.0)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 113.1 232.0 (466.9) (2,370.7)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 11.1 0.4 (0.2) (0.7)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 11,876.5 24,389.7 29,161.6 27,117.3
หนี้สินรวม 3,102.8 12,405.9 11,238.9 11,441.3
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 2,616.9 10,030.2 7,847.5 8,353.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 8,773.7 11,983.7 17,922.8 15,675.9
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.84 0.44 0.53
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) 46.59 42.95 34.77 (6.74)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 10.53 9.01 (12.23) (151.68)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 0.95 0.95 (1.60) (8.74)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 1.29 1.94 (2.60) (15.12)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 11.09 0.38 (0.20) (0.66)