01 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SHR-W1 ครั้งที่ 7 (F53-5)
11 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
11 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
23 กรกฎาคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 4)
15 กรกฎาคม 2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการบริษัท
30 มิถุนายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
01 มิถุนายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SHR-W1 ครั้งที่ 6 (F53-5)
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564