ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลัก บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ
ที่ตั้ง
123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัท 0107562000190
โทรศัพท์ +66 (0) 2 058 9888
ทุนจดทะเบียน 18,318,200,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968,200,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ: +66 (0) 2009 9380
ศูนย์การติดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: +66 (0) 2009 9999