เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3 : หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 5 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 6 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 7 : รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 11 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565