เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือการติดตั้ง Application Webex และการใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนการใช้งาน e-Voting สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คู่มือการติดตั้ง Application Webex สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนการใช้งาน e-Voting บน PC/Laptop
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนการใช้งาน e-Voting บน IOS
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนการใช้งาน e-Voting บน Android
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect สำหรับผู้ใช้งานบน e-Voting บน Web Browser
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3 : หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 5 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 6 : รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 11 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564