Document ดาวน์โหลด
2565
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565
2564
งบการเงินประจำปี 2564
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564
2563
งบการเงินประจำปี 2563
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563
2562
งบการเงินประจำปี 2562
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562
2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 2560 และ 2559