บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ทางไปรษณีย์:
นำส่งที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อ:
ปวีณธิดา ตระกลกาญจน์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2058 9888 ต่อ 340