รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย