26 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
22 เมษายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20 เมษายน 2564
รายงานการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
22 มีนาคม 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 มีนาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SHR-W1 ครั้งที่ 5 (F53-5)
23 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล