Investment Highlights

S Hotels & Resorts (SHR) – Global Hospitality Portfolio

สาธารณรัฐมอริเชียส
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
1
จำนวนห้องพักทั้งหมด
181
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
3
จำนวนห้องพักทั้งหมด
429
สหราชอาณาจักร
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
29
จำนวนห้องพักทั้งหมด
3115
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
2
จำนวนห้องพักทั้งหมด
318
ประเทศไทย
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
4
จำนวนห้องพักทั้งหมด
604
พอร์ตโฟลิโอโรงแรมของกลุ่ม
5
จำนวนรีสอร์ท / โรงแรมทั้งหมด
39
จำนวนห้องพักทั้งหมด
4,647
  • Outrigger Resorts
  • Self-managed Resorts
  • Joint Venture
  • Self-Managed with Franchise Brands

จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการและลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมระดับโลก
ได้รับประโยชน์จากศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้วยสินทรัพย์โรงแรมที่มีความหลากหลาย และความสามารถในการรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าโรงแรมในทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้
ใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกและความหลากหลายของสินทรัพย์ ซึ่งสามารถช่วยให้ SHR เติบโตอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาในการปรับปรุงสินทรัพย์ การพัฒนาโครงการ และการเข้าซื้อกิจการต่างๆ
การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในฐานะที่ SHR เป็น Flagship Company ด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มสิงห์ เอสเตท
บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการที่มากด้วยประสบการณ์

สรุปจุดเด่นที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม ปี 2561

139.9%

เปรียบเทียบกับปี 2560

CAGR: 63.1%

หน่วย : ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2561

47.1%

เปรียบเทียบกับปี 2560

CAGR: 53.5%

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ปี 2561

105.4 %

เปรียบเทียบกับปี 2560

CAGR: 102.2%

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

20 พฤศจิกายน 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2562
การเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ Crossroads
อ่านเพิ่มเติม

ดูออนไลน์