01 มิถุนายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SHR-W1 ครั้งที่ 6 (F53-5)
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 เมษายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
26 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
22 เมษายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564