17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
28 มกราคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
08 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3)