23 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
28 มกราคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
08 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3)